Saletinská rodina 

Je to společenství, ke kterému patří ctitelé plačící Matky Boží, kteří se denně modlí za obrácení hříšníků, touží prohloubit její poslání z lasalettské hory, protože chtějí vykonat pokání a blíže spolupracovat s Misionáři Saletini. Spojují je různé formy modlitby a soboty každého měsíce, zvláště první, kdy se modlí v kostele nebo doma. Členové této rodiny přijímají Nejsvětější svátost jako pokání za hříchy vlastní i cizí a adorují Pána Ježíše v nejsvětější svátosti každou třetí neděli v měsíci. Příslušnost k saletinské rodině zavazuje její členy k šíření kultu Matky Boží, která se zjevila v La Salette. Každý tak činí podle svých možností. Do této rodiny mohou patřit lidé různého stavu, věku a profese. Důležitá je jejich plnoletost a upřímná touha sloužit Bohu a Marii.

Stanovy Saletinské rodiny

Účast v Saletinské rodině je založená na odevzdání se do péče Matky Boží, smiřitelky hříšníků, a plnění předsevzetí, která jsou darem pro Matku Boží La Salettskou. Příslušnost k této rodině se zakládá na stálém kontaktu s poutním místem Královny hor v Bozkově. Formální příslušnost k této rodině je potvrzena vyplněnou deklarací a zápisem do knihy Saletinské rodiny.

Povinnosti členů Saletinské rodiny

 1. Denně se modlí Otče náš, Zdrávas Maria a Naše Paní La Salettská na úmysl celé Saletinské rodiny, za obrácení hříšníků, za mír a Boží milosrdenství.
 2. Přijímají Tělo Páně jako dostiučinění za hříchy vlastní i cizí a adorují Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti každou třetí neděli v měsíci.
 3. Žijí život hodný dítěte Marie skrze střízlivost, čistotu podle svého stavu, dávají aktivní svědectví lásky, vzájemné pomoci a obětavosti.
 4. Prohlubují svoji úctu k Panně Marii a svědectvím příkladu povzbuzují ostatní k účasti na prvních sobotách a modlitebních bděních.
 5. Modlí se za kněžská, řeholní a misijní povolání, zvláště do kongregace misionářů a sester Matky Boží z La Salette. Pomáhají při vedení různých akcí, které rozšižují úctu k Panně Marií z La Salette.
 6. Hlásají poselství Matky Boží z La Salette.
 7. Udržují kontakt s poutním místem Královny hor v Bozkově a také se podle svých možností angažují ve svých farnostech.

Privilegia členů Saletinské Rodiny:

 1. Zapsání do věčné knihy v Kongregaci Misionářů Saletinů
 2. Každodenní mše svatá, sloužená v Dembowci (Polsko), za členy Saletinské Rodiny
 3. Každodenní řeholní modlitba za členy
 4. Korespondenční kontakt ohledně prohlubování duchovního života členů
 5. Společné zájezdy, duchovní obnovy a setkání

Vyplněnou deklaraci pošlete na adresu:

Misionáři Matky Boží z La Salette
Bozkov 37
512 13 BOZKOV


Duchovní obnova lasaletské rodiny
La Salette – červen 2013