Dějiny Řádu

Kongregace Misionáři Matky Boží z La Saletty (Congregatio Missionariorum Dominae Nostrae a La Salette, obvykle používaný název Misionáři saletini; zkratka MS) vznikla na základě zjevení Panny Marie v La Salettě. Je klerická s apoštolským zaměřením, nadána papežskými právy.

Poslední slova Matky Boží v La Salettě zněla:

„Nuže, mé děti, předejte to celému mému lidu.“ Naplnění těchto slov se stalo hlavním úkolem nové řeholní rodiny. Působení Misionářů Matky Boží z La Saletty se postupně rozšířilo (z Francie do Belgie, Švýcarska, Spojených států, Polska, Madagaskaru, atd.). V současné době čítá přes 926 členů, kteří jsou rozděleni do 11 provincií po celém světě. Působí ve 25 zemích. Generální dům se nachází v Římě.

Co děláme?

Snažíme se plnit a hlásat poslání Panny Marie z hory La Saletta. Zdůrazňujeme nutnost obrácení skrze smíření s Bohem a lidmi. Kongregace je ve službě Božímu lidu, mezi různými způsoby pastorace upřednostňuje ty, které nejvíce odpovídají naší spiritualitě, a to pokání a smíření.

Proto pracujeme jako misionáři:

  • v misijních oblastech, kde církev ještě není zakořeněná, a také v prostředích, kde se radostná zvěst evangelia stala cizí
  • pro duchovní obnovu vedeme exercicie ve farnostech, vykonáváme lidové misie
  • vedeme náboženské skupiny, náboženská hnutí
  • spravujeme poutní místa
  • podílíme se na výchově mládeže

Kongregace Misionáři Matky Boží z La Saletty (Congregatio Missionariorum Dominae Nostrae a La Salette, obvykle používaný název Misionáři saletini; zkratka MS) vznikla jako ovoce zjevení Panny Marie v La Salettě (19. září 1846). Podnět k založení kongregace dal pan biskup Philibert de Bruillard (1765 – 1860), biskup grenobelské diecéze, na jejímž území došlo ke zjevení.

1. května 1852 biskup povolal pět kněží ze své diecéze, aby obsluhovali poutníky, kteří přicházeli na horu zjevení (byli to František Denaz, Michal Sibillat, Celestin Bonvallet a Petr Archier). Začátky působení byly velmi obtížné, daleko od civilizace, bez přístupových cest, v domě narychlo postaveném na hoře zjevení. Jednalo se o podmínky vskutku misijní. Proto bydleli na hoře pouze v létě, během zimy vykonávali po území Francie lidové misie, exercicie a takto předávali poselství Panny Marie lidem dále.

Od počátku se mezi nimi projevoval zájem o řeholní způsob života. A tak šest kněží, Petr Archier, Jan Berlioz, Josef Bossan, Ludvik Buisson, Julián Petit a Viktor Albertin, složilo (2. února 1858) první řeholní sliby do rukou Mons. Achille Ginoulhiaca (1806 – 1875), biskupa grenobelské diecéze. První řeholní řád byl zpracován Páterem Filipem Orcelem, generálním vikářem biskupa. Řeholníci měli žít podle evangelijních rad, vedeni modlitbou, pokáním a apoštolskou opravdovostí. Tento směr spirituality oběti, pokání a odprošování Boha za hříchy světa našel své místo v knihách P. Silvana Marii Girauda (1830 – 1885), prvního generálního představeného kongregace.

Novou etapu vývoje kongregace zahájila v roce 1876 první kapitula (valné zasedání představitelů celé kongregace, nebo province), která nasměrovala její působení k apoštolství.

Potvrzení a právo na toto působení dal Svatý stolec 14. května 1890.

Pronásledování řeholníků, které vypuklo ve Francii roku 1901, zahájilo misijní činnost. Saletini tehdy byli nuceni opustit horu zjevení a utéci do ciziny, což se stalo impulsem pro rychlý růst mladé kongregace a nabídlo jí nové možnosti. Vzhledem ke vzdálenostem mezi řeholními domy byla kongregace nucena se rozdělit, nejprve na obvody, později na provincie.

Řeholní řád přizpůsobený novým podmínkám potvrdil papež Pius XI v roce 1926. V roce 1932 kongregace již působila v několika státech a byla rozdělena do čtyř provincií, francouzské, polské, americké a brazilské. Druhý vatikánský koncil nařídil další změnu řádu tak, by odpovídal reformám koncilu. Nový řad byl přijat 6. června 1985 a platí dodnes.

Od roku 1995 jsou Misionáři Matky Boží z La Saletty i v České republice. Působíme v rámci litoměřické diecéze v Bozkově u Semil, který je mariánským poutním místem, v Železném Brodě a Mělníku. V Bozkově se nachází dosud jediný řeholní dům v Čechách, ve kterém se pořádají setkání a vedou exercicie (kapacita 50 osob). Doufáme, že slzy Plačící Paní z La Saletty přinesou bohaté ovoce obrácení a pokání také v Čechách. 

Misionáři saletini působí dnes v různých zemích na šesti kontinentech, a to ve Francii (od 1852), Švýcarsku (1881), USA (1892), Itálii (1898), Kanadě (1899), na Madagaskaru (1899) s ostrovem Réunion (1959), v Belgii (1901), Polsku (1902), Anglii (1928), Lichtenštejnsku (1935), Argentině (1937), Angole (1946), na Filipínách (1948), v Německu (1952), Španělsku (1957), Indii (1978), na Ukrajině (1989), v Bělorusku (1990), Slovenské republice (1990), Bolivii (1991), Kazachstánu (1993), České republice (1995), Namibii (2002), Myanmar (2005), Austrálii (2006), Portugalsku (2009), Haiti (2009) a v Tanzanii (2016).

Pramen: www.saletyni.pl
Se souhlasem webmastera.